tài chính

Nguồn tài chính nợ chính

Các nguồn tài chính nợ chính là: Các tổ chức tài chính – ngân hàng, công đoàn tín dụng và xã hội xây dựng. Tài chính có thể được cung cấp dưới dạng các khoản vay, thấu chi và hạn mức tín dụng. Nhà bán lẻ – mua hàng hóa cho doanh nghiệp của bạn thông qua tín dụng cửa…

Continue Reading

tài chính

Các loại tài chính trong doanh nghiệp

Nếu bạn đang bắt đầu hoặc mở rộng kinh doanh của mình, bạn có thể cần phải có tài chính. Hãy cẩn thận xem xét loại tài chính vì nó có thể ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế và dòng tiền của bạn. Hai trong số các loại tài chính chính bao gồm: Tài chính nợ – tiền vay từ…

Continue Reading